Main Menu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług przez Pracownię Psychologii Pozytywnej KALOS Monika Włodarczyk oraz zasady sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej kalos-psyche.pl.

Usługi oraz sprzedaż realizuje Monika Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Psychologii Pozytywnej KALOS Monika Włodarczyk” z siedzibą przy ul. Janowa Wola 5/10, 30-550 Kraków; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); posługująca się numerem NIP 6831722816 oraz REGON 120615958 – zwana dalej Usługodawcą lub zamiennie Psychologiem.

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 502 625 944.

I. Zakres zastosowania regulaminu

 1. Przystępując do korzystania z usługi, akceptuje Pani/Pan warunki niniejszego regulaminu. Ten regulamin służy dobru i bezpieczeństwu obu stron – Klienta i Psychologa.
 2. Z usług oferowanych przez Pracownię Psychologii Pozytywnej KALOS Monika Włodarczyk mogą korzystać osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Klientów poniżej 18 lat potrzebne jest dokonanie rejestracji przez rodzica (opiekuna prawnego) lub jego pisemna zgoda.
 3. O ile mowa w niniejszym regulaminie o:
  • specjaliście psychologu – oznacza to osobę posiadającą prawo do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 173, poz. 1419 z późn. zm.);
  • miejscu przeprowadzenia usług psychologicznych – odnosi się do: Ośrodek Rozwoju i Terapii „Do Źródła” w Krakowie, ul. Św. Kingi 5/1 (lub inne po wcześniejszym ustaleniu) oraz on-line za pośrednictwem komunikatorów (m.in. Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp);
  • usługach psychologicznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez psychologa służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa, polegające w szczególności na: konsultacji psychologicznej, diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, terapii i rehabilitacji psychologicznej oraz udzielaniu interwencji, psychoedukacji, poradnictwa oraz pomocy psychologicznej.

II. Usługi

 1. Zakres usług widnieje na stronie internetowej kalos-psyche.pl.
 2. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności można dokonać za pomocą kanału płatności Przelewy24.pl, dostępnego za pośrednictwem strony kalos-psyche.pl przed rozpoczęciem wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie poprzez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie. Wysokość wynagrodzenia za usługi została podana w formularzu rejestracyjnym umieszczonym na stronie kalos-psyche.pl/rejestracja
 3. Rejestracja Klienta odbywa się poprzez stronę kalos-psyche.pl, kontakt telefoniczny, mailowy lub osobiście.
 4. Zawarcie umowy dotyczącej usługi psychologicznej następuje w przypadku akceptacji regulaminu. Regulamin jest dostępny również w gabinecie w sytuacji dokonywania rejestracji osobiście.
 5. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i procesu. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez Psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z Klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. W zależności od potrzeb usługi psychologiczne mogą dotyczyć:
  • konsultacji psychologicznej – jest to od jednego do trzech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania;
  • poradnictwa psychologicznego – związanego z udzielaniem wskazówek dotyczących sposobów rozwiązania danego problemu lub udzielania interwencji w zakresie radzenia sobie z aktualnymi trudnościami;
  • diagnozy psychologicznej – służącej określeniu cech i możliwości psychologicznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych (np. testów inteligencji, osobowości itp.), potrzebnych do wsparcia procesu i planowania oddziaływań w ramach kompleksowego leczenia i rehabilitacji oraz w określaniu predyspozycji zawodowych przy wytyczaniu ścieżek kariery;
  • terapii/rehabilitacji psychologicznej – polegającej na serii sesji przeznaczonych dla osób, które z różnych przyczyn przeżywają aktualnie problemy poznawcze i emocjonalne. Jest to praca indywidualna lub grupowa z psychologiem, mająca pomóc w rozpoznaniu i poszukaniu możliwych rozwiązań tych problemów oraz służąca poznaniu siebie i rozwijaniu własnej osobowości lub rehabilitacji niepełnosprawnych funkcji, w celu poprawy samopoczucia i jakości własnego życia;
  • wsparcia psychologicznego i psychoonkologicznego – oddziaływania mającego na celu udzielenie wsparcia psychologicznego osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej;
  • psychoedukacji – polegającej na wspieraniu Klienta i jego rodziny poprzez dostarczanie informacji na temat możliwości rozwoju i radzenia sobie ze zgłaszanymi problemami;
  • realizacji treningów i warsztatów psychologicznych – mających na celu rozwijanie osobowości oraz zdobycie nowych umiejętności psychospołecznych;
  • lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.
 7. Liczba wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym Psychologa co najmniej jeden dzień (do godz. 15.00) przez ustalonym terminem. W tej sytuacji wpłacona kwota w całości zostaje zwrócona Klientowi. W przypadku przesunięcia terminu wpłacona kwota przechodzi na poczet kolejnego spotkania.
 9. Wizyta trwa do 60 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu z psychologiem i opłaceniu dodatkowego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług.
 10. Klient stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.
 11. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Klient się spóźnił.
 12. Potwierdzanie wizyty:
  • w niektórych sytuacjach może zostać przeprowadzona rozmowa telefoniczna lub będą wysyłane wiadomości sms z prośbą o potwierdzenie, czy termin zaplanowanej wizyty jest aktualny.
 13. Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:
  • wizytę należy odwołać najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana wizyta;
  • w przypadku wizyt poniedziałkowych sesję należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 18.00;
  • jeśli z jakiegoś powodu Klient nie powiadomił o odwołaniu swojej wizyty, to w przypadku zaistnienia takiej sytuacji (brak obecności, brak odwołania terminu wizyty) skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za zarejestrowaną i nieodwołaną wizytę.

III. Postępowanie reklamacyjne. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z usług Pracowni Psychologii Pozytywnej KALOS Monika Włodarczyk należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje powinny być wysyłane z adresu, który został podany podczas rejestracji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, a także opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację Klient otrzymuje na swój adres e-mailowy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zgłaszający chęć udziału w usłudze oferowanej przez Pracownię Psychologii Pozytywnej KALOS Monika Włodarczyk jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych i poświadczyć jego akceptację.
 2. Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie świadczenia usług psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług psychologa.
 3. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.